Uchylenie

Uchylenie

Uchylenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a podstawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowę jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących dane zamierzenie inwestycyjne.

Stosownie natomiast do art. 28 ust. 1 w/w ustawy, roboty budowlane co do zasady można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja jest ostateczna, jeśli nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę danej inwestycji jest merytorycznym rozstrzygnięciem i kończy sprawę co do istoty.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę to doniosła dla inwestora chwila - może nareszcie przystąpić do realizacji swojego przedsięwzięcia.

Niestety, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których już po udzieleniu pozwolenia na budowę, organ na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, uchyla ostateczny akt administracyjny lub stwierdza jego nieważność

Dzieje się to pomimo, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd, że zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko przed rozpoczęciem robót budowlanych, a decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych.

Oczywistym jest, że konsekwencje takiego działania są dla inwestora bardzo poważne.

Czy inwestor jest wówczas bezsilny? Czy dysponuje instrumentami, które pozwalają mu dochodzić swoich praw, zwłaszcza w sytuacji, gdy uchylenie pozwolenia na budowę nastąpiło w chwili, gdy budowa była już na zaawansowanym etapie? Kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę?

Otóż inwestor w takiej sytuacji może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym dochodzonym w związku z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej. Kluczowym jest jednak wykazanie faktu zaistnienia szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy doznaną szkodą a wadliwym działaniem organu władzy publicznej.

Pomimo, że niekiedy sprawy z zakresu odszkodowań są skomplikowane, to warto pamiętać, że istnieją instrumenty pozwalające poszkodowanemu dochodzić słusznej rekompensaty za doznaną szkodę.