Proces budowlany

Proces budowlany

Powierzchnia biologicznie czynna a realizacja procesu budowlanego

Realizacja inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności administracyjnych. Już na etapie procesu formalno-administracyjnego określone zostają kluczowe parametry, które rzutują na całość przedsięwzięcia. Jednym z elementów, które wpływają na przyszłą zabudowę jest prawidłowe wyliczenie powierzchni biologicznie czynnej.

Właściwe rozumienie pojęcia powierzchni biologicznie czynnej i pojęcia terenu biologicznie czynnego ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości realizowania procesów inwestycyjnych.

Zgodnie z § 1 ust. 2 lit d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, i mocą którego nadano nowe brzmienie pojęciu teren biologicznie czynny, teren biologicznie czynny to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Termin powierzchnia biologicznie czynna to pojęcie merytoryczne, które nie zostało prawnie zdefiniowane. Powszechnie przyjmuje się, że obejmuje poza terenem biologicznie czynnym, także inne powierzchnie zagospodarowane roślinnością trwałą. Powierzchnia ta ma bowiem stanowić przeciwwagę dla obszarów zabudowanych.

Niestety, jak pokazuje praktyka w/w terminy budzą wiele wątpliwości. Czy powierzchnia lasu znajdującego się w granicach analizowanej działki powinna zostać wzięta pod uwagę w procesie kalkulacji powierzchni terenu biologicznie czynnego? Czy tzw. zielone dachy, tarasy, kraty lub ściany obrośnięte roślinnością należy wliczać do PBC?

Poruszone zagadnienie jest skomplikowane i wymaga dokonania analizy w odniesieniu do okoliczności faktycznych towarzyszących danemu zamierzeniu inwestycyjnemu. Należy jednak wskazać, że prawidłowa realizacja ustalonego udziału powierzchni biologicznie czynnej jako elementu wskaźnika zabudowy na danej działce jest niezwykle istotna, gdyż umożliwia optymalizację inwestycji budowlanej i niejednokrotnie decyduje o komercyjnym charakterze zaplanowanego zamierzenia budowlanego.