BLOG

BLOG

Powierzchnia biologicznie czynna a realizacja procesu budowlanego

Realizacja inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności administracyjnych. Już na etapie procesu formalno-administracyjnego określone zostają kluczowe parametry, które rzutują na całość przedsięwzięcia. Jednym z elementów...

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – prawo dłużnika do uwolnienia się od długów.

Rosnące zadłużenie, a w konsekwencji stan niewypłacalności to problem nie tylko przedsiębiorców, ale również + osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Jednak w obecnym stanie prawnym także konsumenci zostali wyposażeni...

Uchylenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a podstawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych...